Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кошеля Iван Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Свалявський хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 89300 м.Свалява Суворова, 6
4. Код за ЄДРПОУ 00377963
5. Міжміський код та телефон, факс 03133 2-22-62 03133 2-22-62
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.hlibokombinat.ucoz.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2016 обрано Ревiзор Гартавер Тетяна Iванiвна ВО 358520
27.12.1997 Свалявський РВ УМВС України в Закарпатськiй областi
0.04
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016р. обрано на посаду Ревiзора Гартавер Тетяну Iванiвну термiном на три роки. Протягом останнiх семи рокiв обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 звільнено Директор Кошеля Iван Михайлович ВО 509791
01.10.1998 Свалявський РВ УМВС України в Закарпатськiй областi
0.01
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016р. звiльнено з посади Директора товариства Кошеля Iвана Михайловича у зв'язку iз закiнченням строкiв повноважень. Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради та директора товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 обрано Директор Кошеля Iван Михайлович ВО 509791
01.10.1998 Свалявський РВ УМВС України в Закарпатськiй областi
0.01
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016р. обрано на посаду Директора Кошеля Iвана Михайловича термiном на три роки. Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради та директора
товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 звільнено Голова Наглядової ради Бачо Степан Степанович ВО 336722
16.10.1997 Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
0.02
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016р. звiльнено з посади голови Наглядової ради Бачо Степана Степановича у зв'язку iз закiнченням строкiв повноважень. Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Бачо Степан Степанович ВО 336722
16.10.1997 Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
0.02
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016р. обрано на посаду голови Наглядової ради Бачо Степана Степановича термiном на три роки.Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 звільнено Член Наглядової ради Кошеля Ганна Павлiвна ВО 332583
24.09.1997 Свалявський РВ УМВС України в Закарпатськiй областi
0.04
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016р. звiльнено з посади члена Наглядової ради Кошеля Ганну Павлiвну у зв'язку iз закiнченням строкiв повноважень. Протягом останнiх семи рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 обрано Член Наглядової ради Кошеля Ганна Павлiвна ВО 332583
24.09.1997 Свалявський РВ УМВС України в Закарпатськiй областi
0.04
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016р. обрано на посаду члена Наглядової ради Кошеля Ганну Павлiвну термiном на три роки. Протягом останнiх семи рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 звільнено Член Наглядової ради Кошеля Валерiй Iванович ВО 194995
04.03.1997 Свалявський РВ УМВС України в Закарпатськiй областi
77.14
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016р. звiльнено з посади члена
Наглядової ради Кошеля Валерiя Iвановича у зв'язку iз закiнченням строкiв повноважень. Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради, в.о. голови правлiння та директора товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 обрано Член Наглядової ради Кошеля Валерiй Iванович ВО 194995
04.03.1997 Свалявський РВ УМВС
77.14
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016р. обрано на посаду члена Наглядової ради Кошеля Валерiя Iвановича термiном на три роки. Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради, в.о. голови правлiння та директора товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 звільнено Ревiзор Гартавер Тетяна Iванiвна ВО 358520
27.12.1997 Свалявський РВ УМВС України в Закарпатськiй областi
0.04
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016р. звiльнено з посади Ревiзора Гартавер Тетяну Iванiвну у зв'язку iз закiнченням строкiв повноважень. Протягом останнiх семи рокiв обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.