Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кошеля Iван Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.08.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Свалявський хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 89300 м.Свалява вул.Суворова, будинок 6
4. Код за ЄДРПОУ 00377963
5. Міжміський код та телефон, факс 0313322262 0313322262
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 01.08.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет 01.08.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.08.2014 звільнено головний бухгалтер Русин Надiя Василiвна ВО 127943
28.05.1996 Свалявський РВ УМВС
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "Свалявський хлiбокомбiнат", протокол №1 вiд 01.08.2014р., звiльнено з посади головного бухгалтера Русин Надiю Василiвну у зв'язку з виходом на пенсiю. Протягом останнiх семи рокiв обiймала посаду головного бухгалтера товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.