Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кошеля Валерiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Свалявський хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 89300 м.Свалява Суворова, 6
4. Код за ЄДРПОУ 00377963
5. Міжміський код та телефон, факс 03133 2-22-62 03133 2-22-62
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00377963.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2018 звільнено Директор Кошеля Iван Михайлович ВО 509791
01.10.1998 Свалявським РВ УМВС
0.01
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради товариства протокол №2 вiд 16.05.2018р. звiльнено директора товариства Кошеля Iвана Михайловича з посади директора з 09.05.2018р. у зв'язку з його смертю.За останнi сiм рокiв обiймав посаду директора товариства та члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.05.2018 звільнено Член Наглядової ради Кошеля Валерiй Iванович ВО 194995
04.03.1997 Свалявським РВ УМВС
77.14
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради товариства протокол №2 вiд 16.05.2018року звiльнено з посади члена Наглядової ради товариства Кошеля Валерiя Iвановича з 16.05.2018р. за власним бажанням. Останнi сiм рокiв займав посаду члена Наглядової ради товариства та Директора.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.05.2018 призначено Директор Кошеля Валерiй Iванович ВО 194995
04.03.1997 Свалявським РВ УМВС
77.14
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради товариства протокол №2 вiд 16.05.2018року призначено директором товариства Кошеля Валерiя Iвановича з 16.05.2018р. термiном до проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв в 2019роцi. Останнi сiм рокiв займав посаду члена Наглядової ради та Директора товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.