Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.04.2010
Дата публікації 27.04.2010 09:10:08
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Свалявський хлібокомбінат"
Юридична адреса* 89300, Закарпатська обл.,м. Свалява,вул. Суворова,6
Керівник* Кошеля Валерій Іванович - Виконуючий обов'язки Голови правління. Тел: 0313322262
E-mail* svalyavahleb@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства „Свалявський хлібокомбінат”
Україна, 89300,Закарпатська область, м.Свалява, вул.Суворова 6
Шановні акціонери !
Відкрите акціонерне товариство „Свалявський хлібокомбінат” повідомляє Вам, що 14 червня 2010року о 10.00 за адресою м.Свалява, вул. Суворова 6, відбудуться чергові загальні збори акціонерів товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 14 червня 2010 року з 09 години 30 хвилин до 09 години 55 хвилин за адресою м.Свалява, вул.Суворова 6.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному на 14 червня 2010року.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах оформлену згідно чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішеннь з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 червня 2010року з понеділка по п’ятницю, з 08.00год. до 17.00год.(обідня перерва з 12.00год. до 13.00год.) за адресою м.Свалява, вул.Суворова 6. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами загальних зборів – Кошеля Валерій Іванович.
У день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування – ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт правління ВАТ „Свалявський хлібокомбінат” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік;
3. Звіт Наглядової ради ВАТ „Свалявський хлібокомбінат” за 2009рік;
4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ „Свалявський хлібокомбінат” за 2009 рік;
5. Прийняття рішення за наслідками звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії про результати роботи фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009рік;
6. Затвердження річного звіту, балансу ВАТ „Свалявський хлібокомбінат” за 2009рік;
7. Визначення порядку розподілу прибутків (збитків) ВАТ „Свалявський хлібокомбінат” за підсумками роботи в 2009році;
8. Про виплату дивідендів;
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010рік;
10. Звіт директора ДП „Євробуд” про результати роботи підприємства за 2009рік;
11. Про ліквідацію ДП „Євробуд”;
12. Відкликання Голови та членів Правління Товариства і обрання Директора Товариства;
13. Відкликання і обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства;
14. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії і обрання Ревізора Товариства;
15. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
16. Про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства „Свалявський хлібокомбінат” на Приватне акціонерне товариство „Свалявський хлібокомбінат”;
17. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції;
18. Про внесення змін та доповнень до основних Положень, що регламентують діяльність Товариства, шляхом викладення Положень в новій редакції;
19. Про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з ЗАТ ДКК „Акціонер” та визначення дати припинення ведення реєстру;
20. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізуються;
21. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію;
22. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію. Затвердження умов договору з обраним Депозитарієм який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію. Уповноваження Директора Товариства на підписання від імені Товариства договору з обраним депозитарієм;
23. Про обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства. Затвердження умов договору з обраним зберігачем у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства. Уповноваження Директора Товариства на підписання від імені Товариства договору з обраним зберігачем.
24. Про призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами товариства рішення щодо дематеріалізації, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Свалявський хлібокомбінат"
(тис.грн.)
№ п/п Найменування показника Період
2008рік 2009рік

1. Усього активів 668,80 583,30
2. Основні засоби 507,90 449,30
3. Довгострокові фінансові інвестиції 25,00 25,00
4. Запаси 53,70 28,80
5. Сумарна дебіторська заборгованість 76,60 79,20
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 2,80 1,00
7. Нерозподілений прибуток - 367,40 - 501,60
8. Власний капітал 495,10 360,90
9. Статутний капітал 275,00 451,00
10. Довгострокові зобов’язання - -
11. Поточні зобов’язання 173,70 222,40
12. Чистий прибуток - 103,20 - 134,20
13. Середньорічна кількість акцій (шт.) 2500000 4100000
14. Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду - -
15. Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду - -
16. Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 7 3


Довідки за телефонами : 2-23-36, факс 2-22-62.
Правління ВАТ „Свалявський хлібокомбінат”

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковане в
Бюлетень "Цінні папери України" №76 від 27.04.2010року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови правління Кошеля Валерій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.04.2010
(дата)