Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.04.2019
Дата публікації 27.02.2019 18:28:29
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Свалявський хлібокомбінат"
Юридична адреса* 89300,Закарпатська область,Свалявський район,м.Свалява,вул.Суворова,6
Керівник* Кошеля Валерій Іванович - Директор. Тел: 03133 22262
E-mail* svalyavahleb@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Свалявський хлібокомбінат". Код за ЄДРПОУ : 00377963

1) Приватне акціонерне товариство «Свалявський хлібокомбінат» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 00377963, місцезнаходження – Україна, Закарпатська область, п/і 89300   м. Свалява, вул. Торгова ( Суворова), 6.

2) Дата, час та місце проведення  річних загальних зборів 05 квітня 2019р.  об 11:00 год. за адресою: Закарпатська область, п/і 89300, м. Свалява, вул. Торгова ( Суворова), 6

у кабінеті директора.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних  загальних зборах: реєстрація акціонерів  відбудеться:  з 10:30 год. до 10.50 год. за місцем їх проведення.

4)Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 01 квітня 2019 року. 

Проект порядку денного:

1.Про  обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання голови та секретаря загальних  зборів.

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів .

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора  за 2017-2018р.р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за  2017-2018р.р.

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017-2018р.р.

7. Про затвердження річного звіту Товариства  за 2017-2018р.р.

8. Про розподіл прибутку і збитків  Товариства за 2017-2018р.р.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

11.Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», та зміною юридичної адреси Товариства,  шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

13. Про внесення змін та доповнень до Положень  товариства: про загальні збори,  наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.

14.Про обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради

15.Про обрання Директора Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Директором Товариства.

Перелік питань з проектами рішень (щодо кожного питання проекту порядку денного)

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у складі ( 2-х осіб):

-  Кошеля Наталія Василівна -  голова лічильної комісії.

-  Русин Клара Іванівна -   член лічильної комісії

2.Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Про обрання голови та секретаря загальних  зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Голова зборів: Кошеля Валерій Іванович

Секретар зборів: Гартавер Тетяна Іванівна

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи та порядок проведення загальних зборів акціонерів, а саме:

1.Регламент роботи загальних зборів акціонерів:

  •  основна доповідь – до 10 хвилин;
  •  відповіді на запитання – до 10 хвилин.

2.Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

3.Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих учасником зборів при реєстрації, за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. Неправильно заповнені, не підписані бюлетені, а також бюлетені з іншим номером визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

4.Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань 1-11,13-15 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

5.Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання 12 порядку денного, винесеного на голосування, приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

6.Підрахунок голосів і оголошення результатів голосування з 1-го питання проводить тимчасова лічильна комісія, з 2-15 питань порядку денного загальних зборів акціонерів роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

7.Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії. Результати голосування з питань проекту порядку денного доповідає Голова Лічильної комісії..

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора  за 2017-2018р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Директора Товариства  за 2017р.-2018р.

 затвердити звіт Директора  Товариства за 2017р.-2018р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за  2017-2018р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.-2018р. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.-2018р.

 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017р.- 2018р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017р.- 2018р. затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017р.-2018р.

7. Про затвердження річного звіту Товариства  за 2017р.-2018р.

 Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства  за 2017р.-2018р.

8. Про розподіл прибутку і збитків  Товариства за 2017р.- 2018р.

 Проект рішення:

Отримані  збитки погасити за рахунок прибутків у наступних роках.

9.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв’язку з закінченням терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження членів наглядової у складі

Член наглядової ради

Бачо Степан Степанович

Член наглядової ради

Кошеля Ганна Павлiвна

10.Про прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства

Проект рішення: У зв’язку з закінченням терміну повноважень. директора припинити повноваження Директора  Товариства.

Директор

Кошеля Валерій Іванович

11.Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Проект рішення:У зв’язку з закінченням терміну повноважень Ревізора припинити повноваження Ревізора  Товариства.

Ревізор

Гартавер Тетяна Iванiвна

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», та зміною юридичної адреси Товариства,  шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Проект рішення:

  1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства ( у зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» та зміною юридичної адреси Товариства), шляхом викладення його в новій редакції.
  2. Визначити голову загальних зборів Кошелю Валерія Івановича  та секретаря загальних зборів Гартавер Тетяну Іванівну особами, уповноваженими на підписання нової редакції Статуту товариства.

3. Уповноважити голову загальних зборів Кошелю Валерія Івановича  здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

13.  Про внесення змін та доповнень до Положень  товариства: про загальні збори,  наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положень  товариства: про Загальні збори,  наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства

2. Визначити голову загальних зборів Кошелю Валерія Івановича  та секретаря загальних зборів Гартавер Тетяну Іванівну   особами, уповноваженими на підписання нових редакцій положень товариства.

14.Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати наглядову раду у складі 3-х осіб

Член наглядової ради

Бачо Степан Степанович

Член наглядової ради

Кошеля Ганна Павлiвна

Член наглядової ради

Гартавер Тетяна Іванівна

 терміном на 3 роки (на безоплатній основі), уповноважити директора ПрАТ «Свалявий хлібокомбінат» підписати  відповідні договори з членами наглядової ради.

15.Про обрання Директора Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди,обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Директором Товариства.

Проект рішення:

Обрати Директором Товариства

Директор

Кошеля Валерій Іванович

 терміном на 3 роки, уповноважити голову Наглядової ради ПрАТ «Свалявий хлібокомбінат» підписати  відповідні договори з Директором Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 00377963.smida.gov.ua

 

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів: 

загальна кількість акцій товариства – –  4 100 000 штук простих іменних акцій,  голосуючих акцій - 3 165 220 штук простих іменних акцій.

 

Порядок ознайомлення акціонерів  з матеріалами,  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів до дати проведення Загальних зборів

Кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час  за місцезнаходженням Товариства: Закарпатська область, п/і 89300, м.Свалява, вул. Торгова ( Суворова),, 6 у кабінеті директора, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор  товариства Кошеля Валерій Іванович. Довідки за телефонами: (03133) 2-22-62, 2-23-36.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Закарпатська область, п/і 89300, м.Свалява, вул. Торгова ( Суворова),, 6 у кабінеті директора. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про річні загальні збори до дати проведення річних загальних зборів.

       Відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство, до дати проведення загальних зборів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

 Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

                  Найменування показника

                             Період

2018

2017

2016

Усього активів

168,00

182,10

229,20

Основні засоби

86,90

102,00

149,00

Довгострокові фінансові інвестиції

     -

    -

   -

Запаси

17,30

17,30

  17,30

Сумарна дебіторська заборгованість

63,60

62,70

  62,90

Грошові кошти та їх еквіваленти

     -

    -

    -

Нерозподілений прибуток

-1596,40

-1490,60

-1372,50

 Власний капітал

-594,60

-488,80

-370,70

 Статутний капітал

451,00

451,00

451,00

 Довгострокові зобов’язання

     -

     -

     -

Поточні зобов’язання

762,60

670,90

599,90

Чистий прибуток (збиток)

-105,80

-118,10

-115,50

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4100000

4100000

4100000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

      -

     -

     -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

      -

     -

      -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

          

       1

         

            1

         1

Директор

ПрАТ «Свалявський хлібокомбінат»                                             Кошеля Валерій Іванович                   

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кошеля Валерій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2019
(дата)