Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2016
Дата публікації 25.03.2016 16:04:28
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Свалявський хлібокомбінат"
Юридична адреса* 89300,Закарпатська область,Свалявський район,м.Свалява,вул.Суворова,6
Керівник* Кошеля Іван Михайлович - Директор. Тел: 03133 22262
E-mail* svalyavahleb@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне  акціонерне товариство «Свалявський хлібокомбінат» (код  ЄДРПОУ 00377963) повідомляє , що

29 квітня 2016 року об 11-00 за адресою: м.Свалява, вул.Суворова, 6 у кабінеті директора відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться  з 10-30 до 10-55 год. за адресою: м.Свалява, вул.Суворова 6.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  25 квітня 2016 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами, що пов’язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 09-00 до 12-00 за адресою: м.Свалява, вул.Суворова 6, в кабінеті директора, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальна особа  за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор товариства Кошеля Іван Михайлович.

Довідки за телефонами: (03133) 2-22-62, 2-23-36.

Порядок денний:

1.Про обрання лічильної комісії, голови, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3.Звіт Наглядової ради за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.Звіт та висновки Ревізора за 2015р. Прийняття рішення за наслідками  звіту та висновку  Ревізора за 2015р.

5.Розгляд та затвердження річного звіту, (балансу ) ПрАТ «Свалявський хлібокомбінат» за 2015р.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) ПрАТ «Свалявський хлібокомбінат» за підсумками роботи 2015р.

7. Про відкликання та обрання Директора товариства у зв’язку із закінченням термінів повноважень.

8. Про відкликання та обрання Ревізора товариства у зв’язку із закінченням термінів повноважень..

9. Про відкликання та обрання голови Наглядової ради товариства та його членів у зв’язку із закінченням 

   термінів повноважень..

10. Про попереднє надання повноважень по схваленню значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом 2016 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис.грн.)

Найменування показника                                 2015 рік             2014 рік

 • Усього активів                                         289,90                  368,00
 • Основні засоби                                        209,90                  271,00
 • Довгострокові фінансові інвестиції                -                           -
 • Запаси                                                      17,30                   17,30
 • Сумарна дебіторська

            заборгованість                                          62,60                  79,60

 • Грошові кошти та їх еквіваленти                     -                          -
 • Нерозподілений прибуток                         - 1257,00             - 1150,50
 • Власний капітал                                        - 255,20             - 148,70
 • Статутний капітал                                       451,00                451,00
 • Довгострокові зобов’язання                            -                       -
 • Поточні зобов’язання                                  545,10                516,70
 • Чистий прибуток (збиток)                        - 106,50              - 135,30
 • Середньорічна кількість акцій (шт.)          4100000          4100000
 • Кількість власних акцій, викуплених

            протягом періоду (шт.)                                      -                        -

 • Загальна сума коштів, витрачених

            на викуп власних акцій протягом

            періоду                                                                -                        -

 • Чисельність працівників на

            кінець періоду (осіб)                                          1                       1


 

Вищенаведена інформація опублікована в Бюлетень «Цінні папери України» №52   від 23.03.2016р.


 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кошеля Іван Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2016
(дата)