Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.03.2011
Дата публікації 28.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Свалявський хлібокомбінат"
Юридична адреса* 89300, Закарпатська обл.,м. Свалява,вул. Суворова,6
Керівник* Кошеля Валерій Іванович - Директор. Тел: 0313322262
E-mail* svalyavahleb@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Шановний(і) акціонер(и) Приватного акціонерного товариства „Свалявський хлібокомбінат”
Приватне акціонерне товариство „Свалявський хлібокомбінат”, місцезн.: м.Свалява , вул. Суворова 6 повідомляє Вам, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2011р. о 11.00 за адресою : м.Свалява , вул. Суворова, 6 другий поверх адмінкорпусу – кабінет директора.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 29 квітня 2011р..
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі : для акціонерів – паспорт, а для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства.
Ознайомлення з матеріалами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 29.04.11р. з понеділка по п’ятницю з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12 год. до 13 год.) за адресою: м.Свалява , вул. Суворова, 6 другий поверх адмінкорпусу – кабінет директора. Відповідальний за ознайомлення з документами акціонерів Товариства – Директор Товариства.
У день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Порядок денний :
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ;
2. Обрання Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ;
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПрАТ;
4. Звіт Директора про діяльність Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;
5. Звіт Наглядової ради за 2010рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
6. Звіт Ревізора Товариства за 2010рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора;
7. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2010рік;
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік;
9. Про надання дозволу Директору на здачу в оренду нерухомого та рухомого майна Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв’язку із змінами до Закону України „Про акціонерні товариства”
11. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства;
12. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
13. Прийняття рішення про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
14. Про визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, наглядова рада), якщо це не визначено статутом товариства, якому надаються повноваження :
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
15. Про визначення уповноважених осіб (прізвище, ім’я, по батькові та посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
16. Проект змін до Статуту товариства, пов’язаних із збільшенням Статутного капіталу :
- п.4.1. розділу 4 пропонується викласти в наступній редакції :
Статутний капітал Товариства становить 715 000,00 (сімсот п’ятнадцять тисяч) гривень 00 коп.
4.1.1.Статутний капітал Товариства поділено на акції :
- Прості іменні в кількості 6500000 штук номінальною вартістю 0,11грн. кожна;
- Привілейовані іменні - відсутні.
Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.
Інформація щодо збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення :
- Мотив збільшення Статутного капіталу – Статутний капітал збільшується з метою поповнення обігових коштів Товариства та придбання необхідного обладнання за рахунок додаткових внесків згідно ст.15 Закону України „Про акціонерні товариства”;
- Спосіб збільшення Статутного капіталу – шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
- Загальна номінальна вартість акцій які пропонуються для розміщення – 264 000,00(двісті шістдесят чотири тисяч) гривень 00 коп.;
- Загальна кількість акцій які пропонуються для розміщення - 2 400 000 (два мільйони чотиристо тисяч) простих іменних акцій в бездокументарній формі;
- Номінальна вартість однієї акції залишається незмінною і становить 0,11 грн..
- Права акціонерів при додатковому випуску акцій:
Усі акціонери товариства користуються переважним правом на придбання акцій, що передбачені для розміщення (випускаються додатково).
Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонується для розміщення проходить у два етапи :
Перший етап : Строк проведення першого етапу встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів.
Протягом строку першого етапу підписки реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що випускаються додатково , у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату проведення першого етапу.
Другий етап : Другий етап починається після першого етапу. Строк проведення другого етапу встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів.
Протягом строку другого етапу право акціонерів на придбання акцій, які не реалізовані протягом строку першого етапу, реалізуються в кількості, пропорційній їхній частці у статутному капіталі на дату початку проведення першого етапу. На другому етапі реалізується право інших інвесторів та акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості , що перевищує кількість акцій, на які акціонер реалізував своє переважне право.
- Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу: збитки, пов’язані із збільшенням статутного капіталу у акціонерів не передбачається.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис.грн.)

1.Усього активів 2010р. 499,50 2009р. 583,30
2.Основні засоби 2010р. 398,00 2009р. 449,30
3.Довгострокові фінансові
інвестиції 2010р. - 2009р. 25,00
4.Запаси 2010р. 24,00 2009р. 28,80
5.Сумарна дебіторська
Заборгованість 2010р. 77,50 2009р. 79,20
6.Грошові кошти та їх
еквіваленти 2010р. - 2009р. 1,00
7.Нерозподілений
прибуток 2010р. - 625,70 2009р. - 501,60
8.Власний капітал 2010р. 236,80 2009р. 360,90
9.Статутний капітал 2010р. 451,00 2009р. 451,00
10.Довгострокові зобов’язання 2010р. - 2009р. -
11.Поточні зобов’язання 2010р. 262,70 2009р. 222,4
12.Чистий прибуток 2010р. - 124,10 2009р. - 134,20
13.Середньорічна кількість
акцій (шт.) 2010р. 4100000 2009р. 4100000
14.Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду 2010р. - 2009р. -
15.Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду 2010р. - 2009р. -
16. Чисельність працівників на
кінець періоду (осіб) 2010р. 3 2009р. 3

Довідки за телефоном : (03133) 2-22-62.
Директор
ПрАТ „Свалявський хлібокомбінат” Кошеля Валерій Іванович
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кошеля Валерій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2011
(дата)