Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  30.03.2021 12:23:02
Дата здійснення дії: 30.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Свалявський хлібокомбінат"
Код за ЄДРПОУ:  00377963
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних  загальних зборів акціонерів

 

Приватне акціонерне товариство «Свалявський хлібокомбінат» (ідентифікаційний код 00377963, місцезнаходження Товариства: Україна, Закарпатська область, п/і 89300  м. Свалява, вул. Торгова (Суворова), 6  далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акцiонерного товариства «Свалявський хлібокомбінат»,  які відбудуться 30 квітня 2021 року о 11:00 год. за адресою: Закарпатська область, п/і 89300   м. Свалява, вул. Торгова (Суворова), 6   у кабінеті директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у  загальних зборах відбудеться з 10:30 год. до 10:50 год. за адресою: Закарпатська область, п/і 89300   м. Свалява, вул. Торгова (Суворова), 6  за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24 годину 26 квітня 2021 року.

 

Проект порядку денного:

1.Про  обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання голови та секретаря загальних  зборів.

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора  за 2019-2020р.р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за  2019-2020р.р.

6. Про затвердження річного звіту Товариства  за 2019-2020р.р.

7. Про розподіл прибутку і збитків  Товариства за 2019-2020р.р.

8. Про прийняття рішення про  попереднє надання згоди на вчинення значного правочину,  що можуть вчинятися протягом одного року з дня прийняття зборами такого рішення (вчинення будь-яких правочинів, в тому числі : отримання банківського кредиту, можливість надання в заставу (iпотеку) частки цiлiсного майнового комплексу,  але не виключно, щодо вiдчуження основних засобiв Товариства… ).

 

Перелік питань з проектами рішень (щодо кожного питання проекту порядку денного)

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у складі ( 2-х осіб):

-  Русин Клара Іванівна -  голова лічильної комісії.

-  Кошеля Наталія Василівна -   член лічильної комісії

2.Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Про обрання голови та секретаря загальних  зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Голова зборів: Бачо Степан Степанович

Секретар зборів: Кошеля Валерій Іванович

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи та порядок проведення загальних зборів акціонерів, а саме:

1.Регламент роботи загальних зборів акціонерів:

  •  основна доповідь – до 10 хвилин;
  •  відповіді на запитання – до 10 хвилин.

2.Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

3.Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих учасником зборів при реєстрації, за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. Неправильно заповнені, не підписані бюлетені, а також бюлетені з іншим номером визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

4.Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5.Підрахунок голосів і оголошення результатів голосування з 1-го питання здійснюється реєстраційною комісією (відповідно п.8.39 Статуту товариства), з 2-8 питань порядку денного загальних зборів акціонерів роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

6.Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії. Результати голосування з питань порядку денного доповідає Голова Лічильної комісії..

.           4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора  за 2019-2020р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Директора Товариства  за 2019р.-2020р. затвердити звіт Директора  Товариства за 2019р.-2020р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за  2019-2020р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019р.-2020р. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019р.-2020р.

            6. Про затвердження річного звіту Товариства  за 2019р.-2020р.

 Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства  за 2019р.-2020р.

7. Про розподіл прибутку і збитків  Товариства за 2019р.- 2020р.

 Проект рішення:

Отримані  товариством збитки  погасити за рахунок прибутків у наступних роках.

8. Про прийняття рішення про  попереднє надання згоди на вчинення значного правочину,  що можуть вчинятися протягом одного року з дня прийняття зборами такого рішення (вчинення будь-яких правочинів, в тому числі : отримання банківського кредиту, можливість надання в заставу (iпотеку) частки цiлiсного майнового комплексу,  але не виключно, щодо вiдчуження основних засобiв Товариства… ).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину,  що можуть вчинятися протягом одного року з дня прийняття зборами такого рiшення (вчинення будь-яких правочинiв, в тому числі : отримання банківського кредиту, можливість надання в заставу (iпотеку) частки цiлiсного майнового комплексу,  але не виключно, щодо вiдчуження основних засобiв Товариства… ).

Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає 500.000(п’ятсот тисяч) гривень.

Надати повноваження директору В.І. Кошеля. на укладення угод/договорiв

→Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань , що виносяться на голосування звертатися за місцезнаходженням Товариства: Закарпатська область, п/і 89300, м.Свалява, вул. Торгова (Суворова), 6,  у кабінеті директора, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. у робочі дні з 09:00 год. к.ч. до 13:00 год.  к.ч. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор  товариства Кошеля Валерій Іванович. Довідки за телефоном: (03133) 2-22-62.

→Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: 89600, Закарпатська обл., п/і 89300, м.Свалява, вул. Торгова (Суворова), 6,  у кабінеті директора. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про річні загальні збори до дати проведення річних загальних зборів.

Відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство, до дати проведення загальних зборів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

→Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

 Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

 

Згідно з переліком  осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 30.03.2021 року 

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить – 4 100 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить – 3 165 220 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами  рішень до кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація , передбачена чинним законодавством України: 00377963.smida.gov.ua

 

   Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

                       Найменування показника

Період

2019р.

2020р.

Усього активів

     151,5

       137,4

Основні засоби(за залишковою вартістю)

      71,4

        56,1

Запаси

      16,7

        16,7

Сумарна дебіторська заборгованість

      63,3

        63,8

Гроші та їх еквіваленти

        0,1

          0,2

Нерозподілений прибуток

 - 1670,6

    - 1713,3

Власний капітал

  - 668,8

    - 740,2

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

    451,00

      451,00

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

       ---

         ---

Поточні зобов’язання і забезпечення

     820,3

      877,6

Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)

    - 74,2

     - 71,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4100000

   4100000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

   - 0,018

    - 0,017

 

              Директор ПрАТ «Свалявський хлібокомбінат»                      В.І. Кошеля